Lab Đầm Dơi, Cà Mau
Khóm 4, đường Quách Phẩm Bắc, Thị Trấn Đầm Dơi, Cà Mau
NVPT: Cao Thị Hòa Sương, Nguyễn Thị Kiều
SĐT: 0911 970 288

Lab Đầm Dơi, Cà Mau

Lab Đầm Dơi, Cà Mau Khóm 4, đường Quách Phẩm Bắc, Thị Trấn Đầm Dơi, Cà Mau NVPT: Cao Thị Hòa Sương, Nguyễn Thị Kiều SĐT: 0911 970 288